Bidrag till evenemang och arrangemang 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du en förening som kommer att genomföra ett evenemang eller arrangemang i Säters kommun är du välkommen att ansöka om bidrag här.  

Bidrag du kan ansöka om:   

Bidrag till större evenemang.   

Det här bidraget kan man söka om man arrangerar större tillställningar eller händelser som arrangeras kortvarigt, och ska inte förväxlas med löpande verksamhet eller mindre arrangemang. Sista ansökningsdag för detta bidrag är 3 mars 2024.

Riktlinjer för bidraget:  

 • Evenemang är större tillställningar eller händelser som arrangeras kortvarigt, och ska inte förväxlas med löpande verksamhet eller mindre arrangemang. Stimulera verksamhet i föreningar och organisationer, ej enskilda företag.  
 • Ge positiva effekter på besöksnäringen.  
 • Att utveckling sker av befintliga evenemang.  
 • Stärka den positiva bilden av Säter.  
 • Ge meningsfulla upplevelser för invånare och besökare.  
 • Ett krav för att beviljas bidrag och andra insatser är att evenemanget inte strider mot kommunens demokratiska värdegrund och inte diskriminerar någon.  
 • Sträva efter att uppfylla goda krav på tillgänglighet.  
 • God genomförandekapacitet.  
 • Dialog förs med evenemangsrådet under planering/genomförande/uppföljning.  
 • Kommunen ska vid varje evenemang erbjudas att vara synlig. Evenemangsrådet beslutar om och i vilken utsträckning.  
 • Inlämning av uppföljning efter genomfört evenemang.  

Därutöver är det en fördel om följande bidragskriterier uppnås:  

 • Evenemang som på ett nyskapande sätt attraherar nya grupper, olika åldrar och nya arenor samt främjar ett mångkulturellt samhälle.  

Bidrag till kulturarrangemang.  

Det här bidraget kan man söka för att arrangera kulturella mötesplatser med t.ex. med konserter, teaterföreställningar, utställningar, historiska vandringar och föredrag mm. Ansökningsperioden är 1 januari-15 oktober.  En ansökan ska vara inlämnad och behandlad före arrangemangets genomförande inklusive påbörjad marknadsföring.

Kulturbidragen ska bidra till någon eller några av följande punkter:   

 • Ett jämställt och demokratiskt samhälle. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.   
 • Stärka barns och ungas rätt till delaktighet i kulturlivet enligt barnkonventionen.   
 • Utveckla och stärka förutsättningar för mötet med olika kulturyttringar som dans, teater, musik, bildkonst, poesi, film, litteratur, digitala medier och kulturhistoria.   
 • Utveckla fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och/eller folkbildning.   
 • Stimulera samverkan och nätverk mellan föreningar och kommunens invånare.   
 • Förmedla samt förnya och utveckla tillgängligheten till kulturarvet.  

Stödet kan inte användas till: Enskild persons verksamhet, studieresa eller utbildning.  

Bidrag till mindre fritidsarrangemang.  

Det här bidraget kan man söka för att arrangera t.ex. idrottstävlingar och idrottsskolor. Detta bidrag kan man söka under hela året. Är du osäker om ditt arrangemang passar in under denna kategori? Kontakta fritidsenheten på telefonnummer: 0225-55 109. 

Mer information  

Läs mer på vår webbplats https://www.sater.se/gora-uppleva/evenemang/

Frågor angående bidragen 

https://www.sater.se/gora-uppleva/evenemang/

Mejl: evenemangsradet@sater.se

Telefon: 0225-55000 (Växeln) 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa